PROCESVOORSTEL WIJKUITVOERINGSPLAN (WUP)

In een Wijkuitvoeringsplan (WUP) worden de stappen uitgewerkt die nodig zijn om te komen tot een duurzame warmteoplossing voor een bepaald gebied, zoals een wijk of een buurt. In deze TVW schetsen we de route, in een WUP wordt deze verder uitgewerkt en worden keuzes gemaakt voor een warmtebron en -systeem. Het uitvoeringsplan wordt opgesteld samen met de inwoners van het gebied en andere belanghebbenden. Daarmee is het WUP een gebiedsgerichte concretisering van de Transitievisie Warmte (TVW), dat de basis vormt voor daadwerkelijke implementatie van een duurzame warmteoplossing.

Het WUP bestaat op hoofdlijnen uit drie parallelle sporen:

  1. Technisch-economische uitwerking van de mogelijke warmteoplossingen;

  2. Participatietraject met inwoners en betrokken organisaties;

  3. Organisatorisch traject om keuzes te maken en te beslissen hoe het plan uitgevoerd kan worden en wie hier verantwoordelijk voor zijn.

Om hier vorm aan te geven volgt de WUP de volgende onderdelen:

1. Wijktoets

De succesvolle implementatie van een duurzaam warmtesysteem staat of valt bij een gedragen oplossing. Een uitvoeringsplan start daarom met een wijktoets – een verdiepende kwalitatieve analyse van de wijk. Welke sociale en maatschappelijke uitdagingen en kansen spelen in een wijk? Met welke economische randvoorwaarden hebben bewoners te maken? En is deze wijk geschikt voor een wijkgerichte aanpak? De uitkomst van de wijktoets bepaalt hoe we de volgende stappen praktisch en haalbaar zetten.

2. Technisch-economische mogelijkheden

Elk gebied is uniek en vergt maatwerk. In deze transitievisie staat al een voorzet van mogelijke warmtebronnen. In de WUP moet dit verder uitgewerkt worden in een technische schets van een warmtesysteem. Vraag en aanbod in de tijd worden hierin aan elkaar gekoppeld. Door een paar mogelijke alternatieven te kiezen kunnen deze uitgewerkt worden, maar ook in het participatietraject meegenomen worden.

3. Participatie

De warmteoplossing moet uiteindelijk ook een oplossing zijn voor bewoners en gebouweigenaren. Het participatieproces is daarom een belangrijk onderdeel van de aanpak. De WUP richt zich op verschillende doelgroepen: inwoners, bedrijven en andere relevante organisaties, zoals de netbeheerder en de woningcorporatie.

Voor deze groepen kijken we wat passende gedragsveranderingen zijn en bouwen we het netwerk van inwoners en bedrijven uit. Dankzij een zorgvuldig proces zorgen we voor betrokkenheid van deze doelgroepen.

4. Keuze warmteoplossing

Op basis van de uitwerking van verschillende alternatieven en participatie kan de beste oplossing gekozen worden.

5. Uitwerking warmteoplossing en organisatie

Als er gekozen is voor een warmteoplossing kan deze in detail uitgewerkt worden. Hier hoort ook de businesscase bij en inzicht in de kosten voor ontwikkelaar en eindgebruiker.

6. Opstellen van praktisch uitvoerbaar plan

In het uitvoeringsplan wordt uiteindelijk beschreven welke randvoorwaarden, processtappen en besluiten nodig zijn om tot de succesvolle realisatie van het duurzame warmtesysteem te komen. In het plan komen de technische uitwerking en de wensen en eisen van de stakeholders. In het plan wordt ook breder gekeken dan alleen warmte, er wordt beschreven hoe andere opgaven in het proces een plek krijgen, zoals leefbaarheid, armoede of klimaatadaptatie. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad hier een besluit over.