Visie

De gemeente Noordwijk vindt het belangrijk om grote stappen te zetten binnen de warmtetransitie. De gemeente moet keuzes maken. Daarom focussen wij ons in de gemeente op een efficiënte oplossing waar we grote stappen mee kunnen zetten binnen de warmtetransitie. Een warmtenet op basis van geothermie heeft potentie in de gemeente Noordwijk. In de dichtbebouwde stukken kunnen we hiermee een grootschalige oplossing bieden (in de kern van Noordwijk en eventueel uitbouwen naar de kern van Noordwijkerhout). Voor minder dichtbebouwde gebieden zijn individuele oplossingen of kleinschalige collectieve oplossingen in combinatie met energiebesparing het meest kansrijk. Voor deze oplossingen gaat de gemeente meer aan de zijlijn staan: we zetten onze inspanningen vanuit het duurzaamheidsloket voort, maar gaan vooralsnog geen extra maatregelen nemen.

We gaan voortvarend aan de slag, maar we blijven adaptief. Er moet nog veel duidelijk worden: er komen kaders vanuit het rijk, zoals de warmtewet 2.0 en nieuwe subsidie/financieringsmogelijkheden. Daarnaast ontwikkelt de techniek zich snel en leren we steeds meer over de toepassingen van duurzame warmte. We starten deze visie, maar we blijven alert en sturen bij als dat nodig is.

Naast vervolgonderzoek naar de toepassing van geothermie gaan we door met onze inspanningen op besparing en individuele oplossingen vanuit het duurzaam bouwloket en duurzaamheidsregelingen. Periodiek kijken we weer waar we staan en bepalen we wat de vervolgstappen moeten zijn.

In 2019 is er onder het huidige beleid 2% warmte bespaard ten opzichte van 2014. Als we deze trend doortrekken komen we in 2030 op een besparing van slechts 6,4%. Om de doelstelling uit de RES te realiseren zal dit percentage omhoog moeten naar een totaal van 15% warmtebesparing in 2030. Dat betekent dat er voor 2030 nog aanvullende maatregelen moeten worden genomen op het gebied van warmtebesparing. De gemeente onderzoekt op welke wijze zij nog meer kan en wil stimuleren en/of faciliteren om een grotere energiebesparing te realiseren. Periodiek zal de strategie op basis van de technische ontwikkelingen en ontwikkelingen in wet- en regelgeving worden geactualiseerd.

Onze visie in drie verschillende sporen:

Collectieve oplossingen aanjagen

Inzetten op energiebesparing en isolatie

Ondersteunen individuele oplossingen

De kernen Noordwijk en Noordwijkerhout hebben potentie voor grootschalige collectieve oplossingen.

We werken samen met marktpartijen en houden een vinger aan de pols.

We organiseren capaciteit en middelen om adequaat en proactief op de ontwikkelingen te kunnen reageren.

Ter ondersteuning van energiebesparing zijn er het duurzaam bouwloket en bestaande duurzaamheids-regelingen, deze worden voortgezet.

Het nemen van besparingsmaatregelen is aan de gebouweigenaren.

Voor de individuele en kleinschalige oplossingen ligt het initiatief bij de gebouweigenaren zelf

De gemeente blijft bewoners stimuleren en ondersteunen via het energieloket en subsidieregelingen.

We volgen de ontwikkelingen (op het gebied van beleid, financiering, innovatie en techniek) en stellen ons adaptief op.

Figuur 11 Visie gemeente Noordwijk in drie verschillende sporen