Kan de gemeente Noordwijk energieneutraal worden?

Om als gemeente energieneutraal te worden zal duurzame elektriciteit een steeds grotere rol gaan spelen. Het vervoer wordt voor een belangrijk deel elektrisch. Ook voor het verwarmen van onze gebouwen zal in toenemende mate elektriciteit nodig zijn om duurzame warmtebronnen (lucht, water, bodem of restwarmte) te kunnen benutten.

Bij bedrijven en in huishoudens worden steeds meer elektrische apparaten gebruikt. Het elektriciteitsverbruik neemt naar verwachting toe met 21% in 2030 en 31% in 2050 (ten opzichte van 2019). Daarom willen en moeten we de productie van duurzame elektriciteit versnellen en elke mogelijkheid hiervoor serieus nemen. Waar in 2019 de teller aan duurzame elektriciteitsproductie op 38 TJ elektriciteit (alleen zon-PV) stond, zal deze in 2030 op 310 TJ moeten staan. Oftewel, we willen onze productie ruim verachtvoudigen in 11 jaar tijd.

Op korte termijn willen we onze inwoners en bedrijven stimuleren om hun daken optimaal te gebruiken door de plaatsing van zonPV panelen. Gegeven de gebleken potentie die Noordwijk heeft voor ‘zon op dak’, moet het mogelijk zijn om door te groeien van 38 TJ duurzame elektriciteit naar zo’n 199 TJ in 2030 (64% van het doel in 2030), een vervijfvoudiging. Hiervoor moet wel nadrukkelijk aandacht besteed worden aan de ruimte op het elektriciteitsnet door samen te werken met Liander als netbeheerder. Op deze manier kunnen knelpunten op het elektriciteitsnet zichtbaar gemaakt en mogelijk tijdig verholpen worden. Liander heeft een behoorlijke opgave voor de boeg de komende decennia en kan niet overal tegelijk aan de slag.

Voor de overige 111 TJ moeten we op zoek naar meer grootschalige mogelijkheden. Daarvoor willen we de mogelijkheden voor wind en voor zon-PV, gecombineerd met bestaande functies (zoals parkeren) of op velden, nader onderzoeken. Waar nodig werken we daarvoor samen met buurgemeenten of in regionaal verband.

Na 2030 zal, naast verdere benutting van onze daken en verbeterde zon-PV-technologie, meer grootschalige duurzame opwekcapaciteit nodig zijn om in 2050 geheel energieneutraal te zijn. In 2050 is naar verwachting circa 487 TJ per jaar aan grootschalige productie van duurzame elektriciteit nodig. Dit komt overeen met 150 ha aan zonPV-velden óf 9 windturbines van 4 MW. Idealiter wordt een mix van zowel zonPV als windturbines toegepast voor een betere benutting van het elektriciteitsnetwerk.

Invulling wordt technisch mogelijk geacht op de beschikbare landbouwgrond in de gemeente Noordwijk. Er is circa 800 hectare landbouwgrond beschikbaar. Met bijna 20% van de grond kan de gehele opgave voor duurzame elektriciteit van 150 ha zonnevelden in 2050 worden ingevuld. Daarnaast is er, indien rekening wordt gehouden wet- en regelgeving, ruimte voor 4 tot 5 windturbines in het noordoosten van Noordwijk.

Ook is een mix van beide mogelijk, bijvoorbeeld van 4 of 5 windturbines in combinatie met 83 of 67 ha zonPV velden. Afhankelijk van de beoogde en haalbare mix in de gemeente Noordwijk moet bepaald worden hoeveel hectare zonnevelden en hoeveel windturbines er daadwerkelijk nodig zijn. Op basis van de huidige wet- en regelgeving lijkt de benodigde ruimte voor een energieneutraal Noordwijk in 2050 beschikbaar te zijn binnen de gemeentegrenzen.