Bestuurlijke samenvatting

De gemeente Noordwijk heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Alle energie die nodig is voor elektriciteit, warmte en mobiliteit wordt dan binnen de gemeentegrenzen geproduceerd met duurzame bronnen. Dit is een grote opgave. Als eerste willen wij daarbij in lijn met de RES Holland Rijnland- de doelen voor 2030 halen:

  • 15% energiebesparing in de gebouwde omgeving en 11% energiebesparing bij mobiliteit ten opzichte van 2014;

  • Forse stijging van de duurzame elektriciteitsproductie tot 310 TJ, aandeel stijgt van 5,1% in 2019 naar circa 35% in het jaar 2030.

Om deze Lokale Energiestrategie (LES) op te stellen zijn de technische en ruimtelijke mogelijkheden voor energiebesparing en -opwekking verkend en is naar de meningen en suggesties van inwoners, organisaties en bedrijven gevraagd. Het zwaartepunt van de strategie ligt behalve op energiebesparing ook op de productie van duurzame elektriciteit. Hieruit zijn 5 sporen ontstaan. De 5 sporen voor energietransitie van de gemeente richting 2030 zijn:

Stimuleer energiebesparing en pas hybride warmtepompen toe

Faciliteer de transitie naar duurzame mobiliteit

Stimuleer de ontwikkeling van zonnepanelen op daken, bij particulieren en bedrijven

Onderzoek concrete locaties voor middel- en grootschalige zonnevelden en windturbines

Verduurzaming eigen gebouwen en rollend materieel

Als gemeente geven we zelf het goede voorbeeld. Het betreft de energietransitie van onze eigen activiteiten, onder te verdelen naar vastgoed, mobiliteit en energiegebruik in de buitenruimte. We maken ons eigen vastgoed energiezuiniger en elektrificeren ons wagenpark.